Juridisch

De Zaak Berecht, het Geschil Beslecht ( Reeks: Jonge Meesters)
Bundel opstellen over diverse aspecten van mediation, voortkomend uit de masterclass geschillenbeslechting aan de Erasmus Universiteit.
M.A.Loth,C.J.Loonstra (red.) (54542624)  februari 2003                       ca. 150 pag.        ca. €  29,00BURGERLIJK RECHT
Aansprakelijkheid en Schadeverhaal bij Rampen
Analyse van de juridische aspecten met name betreffende de aansprakelijkheid en het verhaal van schade bij vier rampzalige gebeurtenissen: de vliegramp in de Bijlmermeer, de legionella-affaire in Bovenkarspel, de vuurwerkramp in Enschedé en de cafébrand in Volendam. Ook de situatie in België waar hierover al specifieke wetgeving is, wordt bekeken.
A.Akkermans,E.Brans (red.) (69164396)   november 2002                       376 pag.                  €  37,00

Arbitrage ( Serie:Vademecum Burgerlijk Procesrecht )
Gesplitste en aangepaste voortzetting van dit oorspronkelijk losbladige bijzonder deel van het bekende Vademecum Burgerlijk Procesrecht. De bijdragen zijn geschreven door specialisten en de keuze van de arbitragetypen is vooral bepaald door de frequentie in het gebruik. Na arbitrage in het algemeen worden specifieke procedures besproken als: niet branchegebonden, handel, bouw, gezondheidszorg, diensten, sport, landbouw en internationale arbitrage. Reeds eerder aangekondigd.
H.J.Snijders,G.J.Meijer (red.) (38707762)  december 2002               930 pag. geb.                €  74,50

Asser Serie Deel 1 : Personen-en familierecht
J. de Boer (26840594)             16e dr.  december  2002                  1020 pag.geb.                  € 150,00

Asser Serie Deel 6-A : Erfrecht en Schenking
S. Perrick  (27153892)        13e dr. december 2002                     536  pag.geb.                       €  80,00

Blind Vertrouwen ? ( Schoordijk Reeks )
Onderzoek naar het functioneren van het systeem van certificatie (o.a. in de voedingsindustrie), op de borging van de handhaving en het toezicht op de wettelijke regels door private instellingen.
G.J.M.Evers (54542683)  december 2002                                    278 pag.                               €  45,00

Fruin: Boek 4 Erfrecht
Mini-Fruin tekstuitgave van Boek 4 BW, zoals voorjaar 2002 het Brv ook is uitgebracht.
P.Cremers e.a. (red.) (268413370  januari 2003                      264 minipag.                      ca.  €  7,50
Grenzen van Rechtsobjecten ( Recht & Praktijk Nr. 124)
Belangrijke dissertatie over de grenzen van objecten van ( intellectuele) eigendomsrechten. Valt goodwill onder het huwelijksvermogen? Kan op informatie beslag worden gelegd ? Sterkt het retentie recht zich ook uit over software ?  Is er eigendomsrecht op stamcellen ? Kan er octrooirecht worden verkregen op menselijke genen ? Is het menselijk lichaam vatbaar voor eigendom ?
A.v.d.Steur (26841175)    februari 2003                                   384 pag.                             ca. €  55,00

Islamitisch Burgerlijk Wetboek
Unieke Nederlandse vertaling en bewerking van 1335 artikelen en toelichting op enkele begrippen.
Reeds eerder is ook verschenen de Nederlandse vertaling van het Wetboek van Islamitisch Strafrecht ( 80136379)  prijs €  30,00.
A.Soleimani (80136387)     december 2002                                         228 pag.                       €  37,50

Kroniek van het Echtscheidingsrecht ( Monografieën Echtscheidingsrecht Nr. 9)
Handig overzicht van de recente ontwikkelingen in het echtscheidingsrecht. Beknopt worden de publicaties uit de periode 1 januari 2001 tot 30 juni 2002 hier weergegeven en op een rij gezet.
J.A.E.v.Raak (59031431)   november 2002                                      101 pag.                           €  28,00

Lang Leve het Nieuwe Erfrecht
Feestbundel samengesteld vanuit het Ministerie van Justitie ter gelegenheid van het feit dat na bijna 50 jaren eindelijk het nieuwe erfrecht is ingevoerd. De bijdragen van kopstukken uit de wetenschap en de praktijk zijn onderverdeeld in: totstandkoming, inhoud en rechtsvergelijking en toekomst. De tekst van BW Boek 4 en Boek 7 titel 3 (schenking is opgenomen).
Min. van Justitie (9012097312)   december 2002               186 pag. geb.                                €  35,00

Milieuprivaatrecht ( Studiepockets Privaatrecht. Nr. 47)
Overzicht van de privaatrechtelijke aspecten van het milieurecht met belangrijke onderwerpen als : verhaal van milieuschade en handhaving milieunormen. Ook IPR aspecten worden behandeld.
E.Bauw, E.Brans (26840373)   3e dr.  november 2002                      ca. 396 pag.             ca. €  43,50

Natrekking, Vermenging en Zaaksvorming ( Recht & Praktijk Nr. 121)
Diepgaande verhandeling over wezenlijke aspecten van het goederenrecht, eigendom, roerende en onroerende zaken en de gevolgen van de regelingen. Vergeleken wordt ook met het Duitse BGB.
J.E.Wichers  (26841167)   januari 2003                                        360 pag.                             €  55,00

Nederlands Arbitragerecht
Handzame overdruk van het betreffende commentaar op artt 1020- 1076 uit de losbladige Burgerlijke Rechtsvordering in de Groene Reeks ( ook op CD-ROM), voorzien van eigen registers.
H.J.Snijders (26840772)  2e dr. januari 2003                                    ca. 340 pag.            ca.  €  72,50

Nieuw Erfrecht en Schenkingsrecht  CD-ROM ( CD Wetsdossiers )
Volledig overzicht van de nieuwe wetgeving over het erfrecht (met transponeringstabellen) en het schenkingsrecht, met de per 31-12-02 vervallen versies, invoeringswetten en overgangswetten. Tevens zijn opgenomen de gewijzigde Faillissementswet, Registratiewet en Wet Notarisambt, evenals de hele parlementaire geschiedenis vanaf 1954.
Min.v.Justitie (12097266)     januari  2003                              CD-ROM                                 €  85,00

Rechtspraak Personen-en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht
Nieuwe editie van dit deel in deze handzame serie rechtspraakbundels. Veel aandacht is besteed aan het internationale familierecht. ook uitspraken van het Europese Hof zijn opgenomen. Bij elke uitspraak is er bondig commentaar en verwijzing naar literatuur en andere rechtspraak.
W.G.Huijgen e.a. (red.) (59031261) 2e dr. december 2002                    390 pag.                    €  25,00

Scheidingsbemiddeling ( Monografieën Echtscheidingsrecht  Nr 2) 
In deze praktische serie is nu verschenen de nieuwe geactualiseerde editie van deze uitermate praktische handleiding voor mediation bij echtscheiding.
L.H.M.Zonnenberg (59031520)  3e dr. december 2002                       164 pag.                       €  32,00

Tekst & Commentaar : Burgerlijk Wetboek
Nieuwe bijgewerkte editie van deze bekende uitgave met wettekst, voorzien van commentaar van  B W Boek 1 t/m 8. Alleen Boek 7A is opgenomen zonder commentaar.
J.H.Nieuwenhuis e.a. (red.) (26840012)   5e dr. februari 2003    4014 pag. (in 2 banden)   €  215,00

HUURRECHT, BOUWRECHT, ONROERENDE ZAKEN e.d.
Bouwen voor Ruimte. Europese richtlijnen en verdragen
Overzichtelijke inventarisatie van de (Europese) richtlijnen, verdragen en regelingen voor de bouw.
I.Klinge-vRooij (26840810)    december 2002                            ca. 350 pag.                     ca. €  40,00

Hoofdlijnen in het Huurrecht, met Vragen en Antwoorden
In de verwachting dat het nieuwe huurrecht voorjaar 2003 wordt ingevoerd verschijnt deze nieuwe editie geheel gewijd aan het nieuwe huurrecht met de nodige aandacht voor het overgangsrecht. In het kader van zelfstudie zijn er opgenomen korte opgaven en meer gecompliceerde casusposities.
F.T.Oldenhuis e.a. (27153124)   4e dr.          januari 2003            ca. 400 pag.                 ca. €  30,50

Teksten en Commentaar Woningwet 2003
Tekst, artikelsgewijze voorzien van toelichting, van de per 1 januari gewijzigde Woningwet, aanverwante regelingen,overgangsrecht en relevante delen uit AWB, wet R.O. en Monumentenwet.
J.in “t Hout,B.rademaker (red.) (12094623)   december 2002        692 pag.                          €  52,00

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT
Echtscheiding  ( Praktijkreeks I P R   Nr. 5)
Wanneer is de Nederlandse rechter bevoegd over een echtscheidingsverzoek te oordelen, en welk recht is van toepassing ? Welke betekenis heeft het feit dat tegelijkertijd ook in een ander land een scheidingsprocedure tussen partijen loopt? Onder welke voorwaarden komt een in het buitenland uitgesproken echtscheiding in Nederland voor erkenning in aanmerking?
P.M.M. Mostermans (26838654)   2e dr. januari 2003                  ca. 200 pag.             ca. €  29,50

Europees Internationaal Privaatrecht ( EU-wetgeving, Rechtspraak & Documentatie Nr. 15)
Overzicht van alle relevante Europese informatie over het toepasselijke IPR.
R.Barents  (26840985)    januari 2003                                           ca. 752 pag.                 ca. €  82,00

INTELLECTUELE EIGENDOM
Industriële Eigendom – Deel 1 : Bescherming van Technische Innovatie
Dit eerste deel in deze voortzetting van het bekende handboek van van Nieuwenhoven Helbach’s bewerking van Deel 2 in de Dorhout Mees Serie “Handels- en Faillissementsrecht” behandelt: het octrooirecht en aanvullende beschermingscertificaten, kwekersrecht, “chips-recht”, bescherming van know-how, ontoelaatbare mededinging, beschikbare rechtsvorderingen en de reflex-werking van het commune recht. Merken, handelsnamen en modellen volgen in het te verschijnen 2e deel.
J.Huydecoper, C.van Nispen (26840411)  november 2002           461 pag.   geb.                     € 42,50

Juridische Aspecten van Geografische Aanduidingen (Recht & Praktijk Nr. 122)
Boeiend praktijkboek over over de vraag of en in hoeverre geografische benamingen van producten publiek- of privaatrechtelijk beschermd worden vanwege  Verordening 2081/92/EEG, het merkenrecht en verdragen ( TRIPS-verdrag). Ook geografische domeinnamen komen aan de orde.
B.M.Vroom-Cramer (26841353)   januari 2003                            160 pag.                             €  38,00

HANDELS- & ONDERNEMINGSRECHT

Algemene Aansprakelijkheidsverzekering ( Serie Verzekeringsrecht)
Geheel geactualiseerde editie van Wansink’s bekroonde dissertatie, een must voor het vak.
J.H.Wansink (26839502)  3e dr. december 2002                     ca. 300 pag.                       ca. €  40,00

Garanties bij overnames (Schoordijkreeks)
Praktijkgerichte verhandeling over garanties bij professionale koop, met name bedrijfsovernames.
In de overnamepraktijk heeft men grote problemen met de garantiefiguur. Het bekende Hoog Catharijne-arrest is hier een voorbeeld van. Met name de verhouding tussen het due-dilligence-onderzoek en de te verkrijgen garanties roept vele vragen op.
G. Raaijmakers  (54542489)  december 2002                          ca. 256 pag.                       ca. €  45,00

Insolventierecht, Overige Leerstukken ( Polak-Wessels Insolventierecht Nr. X)
Dit afsluitende deel van deze bewerking van Polak’s Handboek Faillissementwet  ( deel III is nog niet verschenen), behandelt het internationale insolventierecht met name de per 31 mei 2002 in werking getreden EU Insolventieverordening.
B.Wessels (26839529)   januari 2003                                          ca. 400 pag. geb.            ca. €  78,00

Onderneming en 10 jaar Nieuw Burgerlijk Recht ( Onderneming & Recht Nr. 24)
Lijvige bundel opstellen o.a.over de lacunes en gebreken in het NBW en de gevolgen voor het ondernemingsrecht. Een keur van deskundigen tracht op vele vragen een antwoord te geven.
S.C.J.J.Kortmann e.a. (red.)  (26841140)   januari 2003                 744 pag.                          €  94,20

Personenvennootschap ( Studiepockets Privaatrecht Nr. 22)
Noodzakelijke nieuwe editie over de maatschap, v.o.f. en de commanditaire vennootschap.
M.J.A.v.Mourik (27153345)    5e dr. januari 2003                      ca. 225 pag.                    ca. €  42,50

SOCIAAL & ARBEIDSRECHT

Arbeid voor Bepaalde Tijd, Nieuwe Regels & Rechtspraak(Actualiteiten Sociaal Recht Nr. 13)
Meest actuele uitgave over de gevolgen van de Europese Richtlijn over de bescherming van werknemers met een contract voor bepaalde tijd met de recente ontwikkelingen in de rechtspraak.
D.J.B.de Wolff (26840942)   januari 2003                                 ca. 100 pag.                      ca. €  29,00

Decentralisatie en Waarborgfunctie van het Arbeidsrecht (Sinzheimer Cahiers Nr. 18)
Boeiend verslag van een onderzoek naar de decentralisatie-tendenzen in het arbeidsrecht en naar de vraag in hoeverre daardoor de bescherming van de werknemer wordt uitgehold.Het onderzoek is verricht in de sectoren: grond-, weg- en waterbouw, grootwinkelbedrijven en de ICT sector.
A.E.Bos e.a.(red.)

Handboek Collectief Arbeidsrecht (Monografieën Sociaal Recht Nr. 28)
Belangrijk nieuw praktijkboek voor het CAO-recht, stakingsrecht, medezeggenschapsrecht en vakverenigingsrecht. De substantiële regels vindt men in het reguliere arbeidsrecht maar de instituties en procedureregels met name in het collectieve arbeidsrecht indien toepasselijk in casu.
A.T.J.M.Jacbs (26840950)      januari 2003                               ca. 250 pag.                     ca. €  48,00De Ontslagpraktijk van de CWI ( Monografieën Sociaal Recht Nr. 27)
Geactualiseerde nieuwe editie van deze praktijkhandleiding voor de ontslagrechtbescherming van het CWI, die nog steeds een grote rol speelt in het Nederlandse Arbeidsrecht.
A.D.M.v.Rijs,J.v.Drongelen(31217441)  4e dr. januari 2003     ca. 120 pag.                    ca. €  45,00

Uitkeringen over de grenzen ( Serie Actueel Recht voor P & O)
Handzaam boekje over zaken als: loondoorbetalingsverplichtingen bij arbeidsongeschiktheid van werknemers in het buitenland, ziektemeldingen in het buitenland, het verliezen van het recht op uitkering, het verkrijgen van rechten op Nederlandse uitkeringen na werk in het buitenland.
N.Ridder (14089228)    december 2002                                             80 pag.                           €  31,50

GEZONDHEIDSRECHT
Klachtrecht en Toezicht (Praktijkreeks Bopz Nr. 1)
Het eerste deel in een serie boekjes speciaal over de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, geeft een overzicht van de regelingen en procedures van de “interne rechtspositie”, het klachtrecht van de patiënt  en het toezicht op de naleving van de wet door Inspectie en  O.M..
J.Legemate (59030575)   december 2002                                 89 pag.                                     €  25,01

Het Stelsel voorbij ? ( Reeks Gezondheidsrecht Nr. 18)
Sturingsperikelen in de gezondheidszorg en jurisprudentie-overzicht. Na behandeling van actuele onderwerpen uit de zorgsector volgt een overzicht van belangrijke relevante actuele rechtspraak.
J.H.Hubben,L.v.Zenderen (red.) (59030559)  december 2002      164 pag.                              €  23,25

STRAFRECHT
De Advocaat in Jeugdstrafzaken
Verslag van een onderzoek over de rol van de advocaat in jeugdstrafzaken gezien met duidelijke aandacht voor diens dilemma tussen rechtsbescherming en pedagogisch belang.
J.A.C.Bartels,D.Ruijsendaal (26841418)   januari 2003                  136 pag.                    ca. €  24,50

Bejegening op Maat ( Seminarium voor Bewijsrecht Nr.8)
Uitermate boeiend, gespecialiseerd werk over de behandeling van getuigen in strafzaken.
J.B.J.v.d.Leij  (26840128)   december 2002                            ca. 168 pag.                        ca. €  31,00

Jeugdreclassering in de Praktijk
Verslag van een onderzoek naar de werking en effectiviteit van de jeugdreclassering.
M.Kruissing,V.Verwers (54542640)   december 2002                  94 pag.                                €  19,00

Nederlandse Euthanasiewetgeving ( Sanders Instituut Nr. 30)
Kritische beschouwing over de manco’s in de euthanasiewetgeving en de bijbehorende regelingen, waardoor de rechtszekerheid voor artsen sterk is uitgehold ( zie zeer recente rechtspraak).
B.H. ter Kuile (26841191)    januari 2003                                   184 pag.                               €  24,50

Openbare Strafrechtspleging ( Nederlandse Strafrechtdagen 2002)
Verslag van de Strafrechtdag 2002 met artikelen over openbare strafvoltrekking, afdoening buiten geding, motivering van vonnissen, besluitvorming in executiefase, problematiek van publiciteit etc.
A.Beijer e.a. (red.) (26841159)    januari 2003                         240 pag.                                  €  28,50

Praktijkhandleiding Tenlasteleggingstechniek
Aan de hand van wet en jurisprudentie wordt het opstellen en beoordelen van tenlasteleggingen behandeld met de nodige oplossingen voor de problematiek die zich voordoet. Oefenmateriaal voor het schrijven én voor het kritisch lezen is opgenomen.
A.N.A.J.Jitta (26840675)    januari 2003                                    ca. 90 pag.                       ca. €  21,50

BESTUURSRECHT
Dossier Beroep bij de Bestuursrechter (Praktijkdossiers AWB)
Handzaam dossier van een beroep tegen een overheidsbesluit bij de rechtbank.
E.Helder,E.M.B.Kuijpers (14097352)   januari 2003                    80 pag.                             €  30,65

Handboek Nieuw Nationaliteitsrecht
Het nieuwe Nederlandse nationaliteitsrecht wordt binnenkort ingevoerd. De nieuwe tekst van de Rijkswet op het Nederlanderschap wordt in dit handboek van grondig commentaar voorzien.
G.R.de Groot (26841116)   februari 2003                                  ca. 400 pag.                   ca. €  80,00

Nederlands Nationaliteitsrecht ( Studiepockets Privaatrecht Nr. 41)
Nieuwe editie van dit beknopte overzicht van het geldende nationaliteitsrecht en de waarschijnlijk per 1 april 2003 in werking tredende ingrijpende wetswijzigingen.
G.R.de Groot,M.Tratnik (26839669) 3e dr.  december 2002                255 pag.                    €  31,00

EUROPEES RECHT & INTERNATIONAAL RECHT
Europees Gemeenschapsrecht in de Nederlandse Rechtsorde (Studiepockets Staatsrecht 32)
Nieuwe editie over de impact van het Europese recht op Nederland.
F.H.v.d.Burg (26840780)    2e dr. november 2002                                 208 pag.                  €  37,50

Europees Recht in Kort Bestek
Handzaam volledig overzicht van het Europese recht te vergelijken met Brinkhorst Grondlijnen.
R.Lauwaars,C.Timmermans (26839790) 6e dr.  januari 2003                            ca. 400 pag.          ca. €  37,50

Internationaal Publiekrecht in vogelvlucht
Nieuwe editie van deze bekende handleiding bij het internationale recht.
P.H.Kooijmans e.a. (26840934)   9e dr. december 2002                        391 pag.                    €  33,90

Free Movement of Goods in the European Community
Nieuwe editie van dit Engelse handboek, het meest gezaghebbende in Europa,  voor het vrije verkeer van goederen in de Europese Gemeenschap. De tekst is bijgewerkt tot 1 september 2002.
P.Oliver, M.Jarvis  ( 421740205)  4e dr.  januari  2003              ca. 2000 pag.         geb.ca. € 320,00

Boekhandel Wilbro is dealer voor elektronische producten van de belangrijke juridische uitgevers in Nederland en beschikt over de nodige informatie die wij u vrijblijvend toezenden.
Belangrijke praktijkuitgaven op CD ROM zijn o.a.: ADW compact, Juridische Bibliotheek, Groene Serie Privaatrecht, Editie Cremers, Modellen voor de Rechtspraktijk, Gids Rechterlijke Macht, Aliment, Dolor (Smartengeld), Arbeidsovereenkomst, Legal Office Arbeidsrecht, Legal Office Ondernemingsrecht, Legal Office Huurrecht, Legal Office Personen- en Familierecht, Legal Office Bestuursrecht, Legal Office Strafrecht etc. etc.
Al deze CD ROM’s kunt u vrijblijvend  2 maanden op proef ontvangen.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot on-line abonnementen als JURIFORUM en PRAKTIJKSELECT( met een vast maandbedrag per vakgebied) met proefabonnement.
Onlangs is de bij Kluwer de nieuwe catalogus JURIDISCHE UITGAVEN 2002-2003 verschenen. Deze sturen wij u graag op aanvraag toe. De Sdu-Vermande catalogus JURIDISCHE INFORMATIE 2003 zal binnenkort verschijnen. Ook deze kunt u aanvragen.

Prijzen van boeken zijn incl. 6% BTW. Prijzen van elektronische producten zijn excl. 19 % BTW
Eventuele verzendkosten worden apart in rekening gebracht.
Nieuwe uitgaven of nieuwe edities verschijnen soms met grote vertraging..
Uw bestellingen blijven, zonder tegenbericht uwerzijds, bij ons in nota tot verschijnen
Naast de levering van boeken verzorgt Boekhandel Wilbro gratis de facturering (1x per maand) van al uw abonnementen: tijdschriften, losbladigen, boekenseries, CD-ROM’s, on-line abonnementen.
Voor bestellingen, mutaties, annuleringen heeft u dan het voordeel van  één aanspreekpunt.

ALGEMEEN
Agenda voor de Rechtspraktijk – Editie 2003
Naast het agenda gedeelte treft men honderden pagina’s met belangrijke juridische informatie, namen en adressen. Al enige jaren leverbaar in A 4 en A 5 formaat. Onmisbaar voor de praktijk.
(26839405)  A-4   ca. 300 pag. geb.   ca. €  35,20 /    (926839413)  A-5  ca. €  31,20 november 2002Praktijkleer  ( Serie: Beroepsopleiding Advocatuur)
Een uitgave van de Nederlandse Orde van Advocaten samengesteld voor de advocaten in opleiding met belangrijke praktische onderwerpen die men op de universiteit niet leert, als: communicatietechnieken, informatie verkrijgen, advisering, pleiten, getuigenverhoor en onderhandelen.
A.P.Baanders e.a. red. (545441989)      3e dr. juli 2002         107 pag.                                   €  17,00

RECHT en INFORMATICA
Informatietechnologie voor Juristen  ( Informatica en Recht  Nr. 20 )
Maar elementaire kennis van IT is tegenwoordig onmisbaar ook voor de jurist. Het boek beperkt zich tot de voor de jurist relevante onderwerpen en tot een aantal juridische aspecten van I.T. zaken.
A.Oskamp, A.R.Lodder (26840381)   2e dr.  november  2002          ca. 300 pag.               ca. €  36,00

Internet voor Juristen
Handzaam boekje om juristen wegwijs te maken in het doolhof van online beschikbare informatie: een hulp bij systematisch zoeken op internet, een wegwijzer naar de belangrijkste Nederlandse juridische websites en een beknopte bespreking van belangrijke computerprogramma’s en tools.
J.G.L.v.d.Wees e.a. (26839111)   september 2002                   141 pag.                                   €  14,95

Jurisprudentie Internetrecht
Overzicht van de Nederlandse rechterlijke uitspraken over deze actuele materie.
R.v.d.Hoogen e.a. (26840624)   december 2002)           ca. 160 pag.                                 ca. €  35,00

Recht en Elektronische Handel  ( Recht & Praktijk Nr. 68)
Nieuwe editie van dit belangrijke praktijkboek. Centraal staan de Europese Richtlijnen elektronische handel, elektronische handtekeningen en verkoop op afstand. Verder wordt uitvoerig ingegaan op de vermogensrechtelijke aspecten in zeer brede zin, auteurs- en octrooirechtelijke kanten, privacybescherming, mededingingsrecht, telecommunicatierecht, I.P.R. en de procesrechtelijke kanten.
R.E.v.Esch, J.E.J.Prins (red.)  926840225)   2e dr. oktober 2002      516 pag.                        €  58,50

BURGERLIJK RECHT
Alimentatieverplichtingen  en Berekeningsmethodieken ( Monografieën Echtscheidingsrecht)
Zeer bekende praktijkboekjes in een gewijzigde nieuwe editie wegens het hernieuwde rapport “Alimentatienormen” en aangepast aan de euro. De delen zijn ook los verkrijgbaar ( iets duurder).
Th.M.Dorn (590312109) 4e dr.  november 2002         276 pag.  (in 2 delen)                           €  40,00

Asser Serie Deel 3 / II : Goederenrecht, Zakelijke Rechten
Behandeling van het nieuwe zakenrecht, eigendom, beperkte rechten als vruchtgebruik en appartementsrecht. Ook het nieuwe reglement van de Kon.Notariële Broederschap is opgenomen.
F.H.J.Mijnssen e.a. (27153175)  14e dr. november 2002          ca. 600 pag.geb.               ca. €  88,50

Derdenbescherming  ( Monografieën Nieuw B.W. Nr. A 22)
Het oud BW kende geen afgerond systeem van (derden)bescherming. In het nieuw BW is de  derdenbescherming consequent en systematisch uitgewerkt in de wet.
B.Nieskens,A.v.d.Putt (26840489)     3e druk  oktober 2002          ca. 100 pag.                ca.  € 25,00

Goed Beslagen ( Serie Praktijkhandleidingen )
Nieuwe editie van dit uitgesproken praktijkboek voor advocaten, deurwaarders en rechters. Naast de formele aspecten van het beslagrecht wordt de nodige aandacht besteed aan het materiële beslagrecht.
H.A.Stein (26840101)         3e dr. september 2002                             129 pag.                        €  35,00

Burgerlijk Procesrecht – Editie 2003  ( Noorduijn Rechtsbronnen  Nr. 2)
Nieuwe editie van deze jaarlijkse volumineuze uitgave voor een snelle oriëntatie op wetgeving en jurisprudentie en verdragen. Bevat o.a. Brv., R.O., Advocatenwet, Notariswet, Wet Rechtsbijstand.
(26840268)     september 2002                                   ca. 1400  pag.                                  ca. €  63,00

Fiscale Aspecten van Echtscheidingsrecht ( Serie: Monografieën Echtscheidingsrecht)
Nieuwe geactualiseerde editie van dit belangrijke praktijkboekje.

F.Sonneveldt, J.C.L.Zuiderwijk (59031458)  2e dr. oktober 2002              128 pag.                €  30,00

Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht

Na het verschijnen van de handboeken van Stein en van Snijders, is nu ook Hugenholtz/Heemskerk in de nieuwe editie verschenen.. De keuze voor het ene of het andere boek is vaak afhankelijk van het boek dat men in de studietijd gebruikt heeft. Zodoende heeft ieder zijn eigen voorkeur.
W.H.Heemskerk  ( 57499495)   20e dr.    september 2002           322 pag.                               €  43,00

Huwelijksgoederen-en Erfrecht. Deel 2 : Erfrecht
Nieuwe editie van dit gezaghebbende standaardwerk voor de juridische praktijk. Wijzigingen betreffen o.a. de gelijkstelling van wettige en natuurlijke bloedverwanten, beschermingsbewind meerderjarigen, aanvaarding van het verdrag inzake de testamentvormen, gelijkstelling  echtgenoten in het familierecht en het nieuwe bewijsrecht. In de voetnoten en een annex is aandacht besteed aan wijzigingen in het erfrecht als gevolg van de invoering van de boeken 3, 5 en 6 NBW.
J.G. Klaassen, (Eggens),Luijten (27152144) 11e dr.  december 2002   ca. 500 pag. geb.   ca. € 85,00

Inleiding tot de Burgerlijke Stand
Oorspronkelijk geschreven voor het onderwijs, heeft dit boek zich ontwikkeld tot een handboek. Vanwege de grote wijzigingen in het personen- en familierecht is het boek geheel herschreven. De nodige aandacht is ook besteed aan de jurisprudentie en het internationaal privaatrecht.
J.Kampers, L.Evers,H.Vat (14088078)  11e dr.  september 2002      376 pag.                         €  41,21

Legal Office Erfrecht – CD-ROM
Deze nieuwe CD-ROM verschijnt uiterlijk in januari 2003 n.a.v. de invoering van het nieuwe
erfrecht. Naast wetgeving en jurisprudentie worden alle relevante tijdschriften, losbladigen en handboeken hierin opgenomen. Nieuwe edities zoals van Asser Erfrecht en Klaassen /Eggens/ Luijten en andere werken worden in de eerst volgende update opgenomen.
Licentieprijs per jaar ( incl. 1 gebruiker)  € 650,00 (ex.BTW) ,     elke  volgende gebruiker  €  97,50

Notariële Aansprakelijkheid ( Recht & Praktijk Nr. 119)
Voor het eerst sinds het Groninger huwelijkvoorwaardenarrest uit 1989 is er nu een monografie over het belangrijke onderwerp als de  waarschuwingsplicht en informatieplicht van de notaris.
D.T.Boks  (26840748)                          november 2002                   246 pag.                            €  48,00

Pensioen en Scheiding ( Serie: Monografieën Echtscheidingsrecht)
Nieuwe editie over de werking van de Wet Verevening Pensioenen wet in de praktijk.
P.M.Siegman (59031377)    3e dr.  oktober 2002                       166 pag.                                €  30,00

Reële executie  ( Monografieën Nieuw BW – Nr. A 13)
De vernieuwing van het vermogensrecht en het burgerlijk procesrecht leidt o.a. tot invoering van nieuwe executiewijzen. De reële executie wordt ook besproken in verhouding tot verhaalsexecutie in het kader van het nieuwe vermogensrecht en tegen de achtergrond van de jurisprudentie.
R.Ch.Verschuur  (26838344)   2e dr.  september 2002         ca. 100 pag.                          ca. €  25,00

HUURRECHT, BOUWRECHT, ONROERENDE ZAKEN e.d.
Bouwbesluit 2003
Vanaf 1 januari 2003 geldt het nieuwe geconverteerde Bouwbesluit, ingrijpend gewijzigd in opbouw en structuur vgl. met het sinds 1992 geldende Bouwbesluit. Deze uitgave bevat een handige leeswijzer en relatietabel om te vergelijken met het oude Bouwbesluit.
A.de Jong, J.W.Pothuis(red.)  (12094631)   oktober 2002                   534 pag.                       €  45,00

het Nieuwe Huurrecht ( per artikel verklaard )
Het nieuwe huurrecht van titel 7.4 BW treedt waarschijnlijk per 1 januari 2003 in werking. In deze handzame uitgave wordt de nieuwe tekst voorzien van een artikelsgewijze commentaar ten behoeve van de praktijk.
E.de Wijckerslooth,H.Vrolijk, A.Rueb (26840233)   november 2002    ca. 200 pag.          ca. €  30,00

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT
Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht
Nieuwe editie van deze belangrijke IPR handleiding met  de nadruk ligt op het conflictenrecht. Ook is er uitgebreid aandacht voor de hoofdzaken van het internationaal bevoegdheidsrecht en het recht inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen.
L. Strikwerda  (26839065)      7e dr.  november 2002                       309 pag.                          € 33,60

I P R Pakket editie 2002-2003

De nieuwe editie bestaat uit de bundels “Wetseditie IPR”  en “Rechtspraak IPR”. Tesamen bevatte deze bundels de recente verordeningen, verdragen, wetten en vonnissen. Ook los verkrijgbaar.
K.Boele-Woelki,B.v.h.Kaar (red.) (6916440X)     september 2002                           setprijs    €  30,00

Rechtspersonen  ( Praktijkreeks I.P.R. Nr. 9)
Nieuwe editie van dit praktijkboek over het Nederlandse IPR ten aanzien van rechtspersonen en personenassociaties. Wat de rechterlijke bevoegdheid betreft komt de op 1 maart 2002 in werking getreden EEX-Verordening uitvoerig aan de orde.
P.Vlas   (26840535)      2e dr.           oktober 2002                             185 pag.                        €  35,00

INTELLECTUELE EIGENDOM
Auteursrecht, Naburige Rechten en Databankenrecht ( Serie:Wettenpockets Privaatrecht)
Deze uitgave bevat de tekst van de Nederlandse, internationale en Europese regelgeving op het gebied van het Auteursrecht, de daaraan verwante naburige rechten en het Databankenrecht.
G.J.H.M.Mom  (26840470)     september 2002                            378 pag.                              €  12,50

HANDELS- & ONDERNEMINGSRECHT
Kaderpocket Ondernemingsrecht 2002 / 2003
Nieuwe geactualiseerde jaarlijkse editie van dit praktische zakboek met alle relevante regelgeving.
B.Wessels ,G.J.Vossestein (red.)  (54093463)  oktober 2002               563 pag.                       €  37,50

Kaderpocket Effectenrecht  2002 / 2003
Het effectenrecht wordt steeds belangrijker. Een handig overzicht treft men aan in deze uitgave.
B.Wessels, G.J.Vossetein (5409348X)              oktober 2002              636 pag.                        €  42,50

Milieuaansprakelijkheid  ( Serie: Praktijkhandleidingen)

Het milieuaansprakelijkheidsrecht met name betreffende ondernemingen en hun bestuurders wordt uitvoerig toegelicht met veel aandacht voor kwesties als de overdracht van verontreinigde gronden.
M.G.Faure,C.A.Schwarz red. (26840357)   november 2002             300 pag.                          €  60,75

Teksten Privaatrechtelijk Vervoerrecht 2002-2003

Meest complete overzicht van alle relevante vervoersrechtelijke regelingen met trefwoordenregister.
N.B.Hillebrand (red.)  (12093449)    september 2002                   592 pag.                             €  65,00                    :
Tekstuitgave Faillissementswet.  Editie 2002
Als onderdeel van het “Praktijkboek Curatoren” apart uitgegeven zakboekje op Memo-formaat met de tekst van de wet en vele praktische bijlagen. De vorige editie dateerde uit 1999.
( 26840659)   oktober 2002                                    200 pag.                                                     €  25,00

BELASTINGRECHT

Mobach: Cursus Belastingrecht –  CD-ROM
Na een lange voorbereiding verschijnt nu de beroemde “Mobach”op CD-ROM. De Cursus Belastingrecht, opgezet als puur studieboek is in de loop der jaren uitgegroeid tot een echte vakbibliotheek voor het hele fiscale gebied. De CD-ROM is ook mogelijk met de brondocumenten.
basisprijs per jaar voor één gebruiker €  1.410,00 (excl. 19% BTW), volgende gebruiker à €  695,00
Intekenprijs vóór 16 december € 1.175,00 (ex.BTW p.j (er is ook combinatieprijs met losbladige)

GEZONDHEIDSRECHT

De Wet Bopz  ( Serie: Dossiers Gezondheidsrecht)
Handleiding bij de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen, bijgewerkt tot feb.02
R.B.M.Keurentjens (59030230)   4e dr.    juli 2002                           ca. 220 pag.                   €  26,50

De WGBO  ( Serie: Dossiers Gezondheidsrecht)
Praktische handleiding bij de Wet Geneeskundige Behandelings-Overeenkomst en Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector in een nieuwe geactualiseerde editie.
E.B.v.Veen  (59030532)       3e dr.   oktober  2002                            ca. 220 pag.                    €  26,50

STRAFRECHT
Arresten Strafrecht / Strafprocesrecht met annotaties. Editie 2002
Nieuwe bijgewerkte editie van deze handzame arrestenbundel.
S.A.M.Stolwijk,M.Bosch (red.) (26839421)  13e dr.  september 2002               1445  pag.      €  32,00

Geschiedenis van het Strafrecht
Nederlandse vertaling van deze boeiende historie van de ontwikkeling van het strafrecht in Europa.
R.Martinage (69164558)    oktober   2002                            110 pag.                                    €  14,50

Iets Bijzonders. Liber Amicorum M. Wladimiroff

Te gelegenheid van het 30e jaar dat hij als advocaat fungeert is prof. Wladimiroff een feestbundel aangeboden, samengesteld door vele strafrechtelijke kopstukken met uiterst actuele onderwerpen, en met de nadruk op economische criminaliteit en internationaal strafrecht.
div. auteurs  (54093293)  september 2002                                       325 pag.                           €  45,00

Milieustrafrecht ( Studiepockets Strafrecht  Nr. 29) 
Nieuwe editie van deze praktische handleiding voor dit weerbarstige onderwerp dat steeds belangrijker wordt voor de praktijk. Naast het materiële deel met o.a. de aansprakelijkheid van bedrijven en hun directeuren, wordt ook het formele gedeelte als opsporing, vervolging en bewijs helder uiteengezet.
L.E.M.Hendriks,J.Wöretshofer  (26840179)     2e dr.  september 2002         315 pag.            €  23,50

Het Recht van Binnen. Psychologie van het Recht
Schitterend uitgevoerde nieuwe editie met uitvoerige overzicht van de actuele rechtspsychologie. Breed opgezet met uitvoerige registers en (buitenlandse) literatuurverwijzingen is dit een pracht boek voor de strafrechtjurist, want de meeste onderwerpen , als betrouwbaarheid van getuigen, valse bekentenissen, liggen op strafrechtelijk terrein.Gezien inhoud en uitvoering een koopje.
P.J.v.Koppen, D.J.Hessing,H.Merkelbach,H.F.M.Crombag (red.)  (26840055)  september 2002
1197 pag. geb.                  €  49,50

Straf(begrip) en procesbeginsel

Uitermate boeiend verslag van een grondslagenonderzoek naar straf en strafbegrip en de relatie naar het procesbeginsel. Vanuit een rechtshistorisch en rechtsantropologisch perspectief wordt de functie van het strafrecht in de samenleving onder ogen genomen. Een must voor de strafrechtjurist en een ieder die een gewogen oordeel in de huidige politieke discussie wil inbrengen.
M.Hildebrand  ( 26840691)    oktober 2002                      571 pag.                                         €  54,00

Tekst & Commentaar : Strafrecht
De nieuwe editie in deze fameuze serie is zojuist verschenen. Onmisbaar voor de strafpleiter.
C.P.M.Cleiren, J.F.Nijboer (red.)  (26839154)   4e dr.  oktober 2002      2206 pag. geb.   €  150,00

BESTUURSRECHT
Gemeenterecht ( Studiepockets Staats- en Bestuursrecht. Nr. 8)
Door de “dualisering”is de gemeentewet ingrijpend herzien en is een nieuwe editie nodig.
E.Brederveld  (26840500)   6e dr. november 2002                     ca. 300 pag.                        €  39,90

Hoofdlijnen Ruimtelijk Bestuursrecht (Bestuursrecht Theorie & Praktijk Nr. 15)
Nieuwe editie, o.a. wegens recente wijziging van de Woningwet, van dit handboek voor de ruimtelijke ordenings- en milieurecht met aandacht voor het Europese ruimtelijk bestuursrecht.
P.J.J.v.Buuren e.a. (26838948)  4e dr. november 2002                ca. 475 pag.                 ca. €  25,00

Inleiding in het Nederlands Ambtenarenrecht
Na lange tijd verschijnt er eindelijk weer een uitvoerige praktische inleiding in het ambtenarenrecht.  Naast het materiële en het formele deel wordt ook het betreffende sociale zekerheidsrecht behandeld. Door de opzet en actualiteit is het boek zeer geschikt voor de praktijk.
E.Verhulp e.a. (54542411)   november 2002                                     312 pag.                        €  39,00

Kaderpocket AWB  Bestuurs(proces)recht 2002/2003
Nieuwe geactualiseerde editie van deze jaarlijkse handzame uitgave.
B.v.d.Meulen,A.Freriks (red.)  (5409351X)  oktober 2002                 ca. 390 pag.                 €  25,00

Het Nederlands Bestuursprocesrecht in theorie en praktijk
Onmisbaar standaardwerk voor dit belangrijke onderdeel van de rechtspraktijk. Door de praktische en thematische indeling krijgt men een volledig overzicht van de huidige stand van zaken.
A.C.Q.Tak  (54093382)   september 2002  ( in 2 delen)        1230  pag.                              €  115,00

De Wet Milieubeheer  ( Studiepockets Staats- en Bestuursrecht Nr. 20)
Nieuwe editie van deze beknopte handleiding voor het milieurecht en de Wet Milieubeheer.
F.C.M.A.Michiels (26840403)    4e dr. september 2002              ca. 280 pag.                       €  29,06

VREEMDELINGENRECHT
Kaderpocket Vreemdelingenrecht Editie 2002/2003
Jaarlijks verschijnende handzame uitgave van alle relevante wet- en regelgeving met handige trefwoorden in de marge, praktische verwijzingen en een uitvoerig trefwoordenregister.
P.Vos, W.de Vries (red.) (54093501)          november 2002           ca. 340 pag.               ca. €  24,00

Nederlands Vreemdelingenrecht ( Boom Juridische Praktijkboeken )
Nieuwe bijgewerkte editie van de handleiding voor de praktijk en studie van het vreemdelingenrecht.
A.Kuijer e.a. (54541792)  5e dr. november 2002                             ca. 600 pag.             ca. €  49,00

Tekst en Toelichting Vreemdelingenwet 2000
Nieuwe editie van dit uitvoerige commentaar met artikelsgewijze bespreking en verwijzingen naar uitvoeringsregelingen, jurisprudentie, commentaar, parlementaire behandeling en internationaal recht.
H.W.Groeneweg, I.H.v.d.Berg (red.)  (54093498) 2e dr.  oktober 2002   ca. 530 pag.    ca. €  47,50

Vreemdeling in Nederland
Nieuwe beknopte inleiding in het vreemdelingenrecht geschikt voor onderwijs en praktijk.
E.C.H.J.v.d.Linden  (54093455)  september 2002                             146 pag.                       €  25,00
———————————————————————————————————————-

Juriforum- Praktijkselect-  Uw rechtgebied online !!
De ontwikkeling van de digitale informatievoorziening voor juristen is al een aantal jaren bezig.
Naast de al veel gebruikte CD-ROM’s is de online informatievoorziening de sterk in opkomst.
Het grote voordeel hiervan is dat men toegang heeft tot de meest recente actuele informatie.
een onderdeel van Kluwer’s “Juriforum”vormt het nieuwe “Praktijkselect”
Hier kan men een keuze maken uit een abonnement met toegang tot een of meerdere rechtsgebieden voor een vaste prijs per maand, ongeacht het aantal raadplegingen. De informatie bestaat uit wetgeving, jurisprudentie en commentaren uit alle privaatrechtelijke delen van de Groene Reeks en van alle delen uit de Editie Cremers. Ook is er een goedkoper abonnement mogelijk met alleen toegang tot wetgeving en jurisprudentie. Als service ontvangt men wekelijks e-mail met actuele wet-en regelgeving en jurisprudentie. De onderscheiden rechtsgebieden zijn: arbeidsrecht, burgerlijk procesrecht, huurrecht, intellectuele eigendom, ondernemingsrecht, personen-, familie- en erfrecht, staats-en bestuursrecht, strafrecht, vermogensrecht.