Fiscaal

Accountant en E-Business ( Accountant & Ondernemen Nr. 19)
Wanneer een organisatie gebruik gaat maken van het Internet krijgt zij te maken met talloze uitdagingen en problemen. Er moet een gefundeerde keuze gemaakt worden tussen de vele mogelijkheden welke het Internet de onderneming biedt. Is het doel kostenbesparing, medewerkers de mogelijkheid te geven om vanaf thuis te werken, inkoopprocessen te stroomlijnen of om op een nieuwe manier met bestaande en nieuwe klanten te communiceren en zo een nieuw verkoopkanaal te creëren? Middels checklists en templates krijgt de lezer een model aangereikt waarmee hij op een verantwoorde manier E-business mogelijkheden kan verkennen.
J. Bolluijt  (31220841)                augustus 2001            104 pag.                ca. €  24,73      ca. f  54,50

Agenda voor de Fiscale Praktijk –  Editie 2002

Deze complete bureau-agenda voor de fiscaal adviseur, met één dag per pagina, biedt onder meer uitgebreide informatie over : de belastingadviespraktijk en de belastingdienst, fiscale rechtspraak /fiscale terminologie/ fiscale periodieken, brancheverenigingen en instellingen, en feiten en cijfers (tarieven, belastingvrije sommen, fiscale vrijstellingen, forfaits, drempels)
( 20024183)         september 2001           ca. 550 pag.                            ca. €  39,25            ca. f 86,50De Directeur-aandeelhouder in fiscaal perspectief   ( Studieserie Financiële Planning Nr. 1 )
In dit eerste deel in de nieuwe  professionele Studieserie Financiële Planning, uitgegeven in samenwerking met het Instituut voor Financiële Planning van de Erasmus Universiteit staat de directeur-aandeelhouder centraal. Dit boek brengt helderheid in de veelheid van heffingen, zodat de financiële planner de weg kan vinden in de fiscale jungle voor de directeur-aandeelhouder.
E.J.W. Heithuis  (31220957)                       augustus 2001    196 pag.               €  33,81          f  74,50De Eigen Woning  ( Studieserie Financiële Planning Nr. 2)
Besproken worden o.a. kapitaalverzekeringen, aftrekbare kosten, monumentenwoning, partnerregeling, ondernemerswoning en dga. In deze professionele uitgave worden wetsartikelen en bronnen als Vakstudienieuws vermeld. Als bijlage zijn aan de staatsecretaris gestelde vragen opgenomen met de antwoorden. Een meer praktijkgericht, minder gedocumenteerde versie van deze uitgave is uitgebracht in de Financial Planning Reeks  (312210310  €  20,19   f  44,50 )
J.E.v.d.Berg, C.J.J.M.Kock (31221074)    augustus 2001    186  pag.            €  34,03                f  75,-Handboek Jaarrekening   Editie 2001
Het Handboek Jaarrekening 2001 bevat een overzicht van de bepalingen die van belang zijn voor het opstellen van de jaarrekening 2001. De kracht van dit boek ligt vooral in de toegankelijkheid en de leesbaarheid. De uitdaging van de redactie was om de vele regels die gelden voor de financiële verslaggeving inzichtelijk te maken door middel van heldere structurering van onderwerpen, het verbeteren van de leesbaarheid van regels en het geven van interpretaties.
Ernst & Young (red.)  (20024175)    augustus    2001         ca. 730 pag.     ca. €  47,65     ca. f  105,-

Inleiding tot het Nederlands Belastingrecht ( Fiscale Hand- en Studieboeken nr.1)
Geheel bijgewerkte editie van een van de bijbels van het Nederlandse belastingrecht.
H.J.Hofstra e.a.  (20023640)       8e dr.  aug. 2001      ca. 450 pag. geb.     ca. €  68,07      ca. f  150,-

Invordering  ( Serie Fiscaal Commentaar )
Bestaat uit twee onderdelen: een klein deel I waarin twee thematische hoofdstukken over onderwerpen die zich niet artikelsgewijs laten behandelen (fiscaal insolventierecht en internationale invorderingsbijstand) en een lang onderdeel II met een artikelsgewijs commentaar op de Invorderingswet 1990. Het boek is gebaseerd op de wetgeving zoals die vanaf 1 januari 2001 geldt. Bij de toen gewijzigde bepalingen (zoals m.n. artt. 25, 26 en 40 Iw.) wordt niettemin ook het oude recht en het overgangsrecht behandeld. Om de omvang binnen de perken te houden zijn geen bijlagen opgenomen. De teksten van de Kostenwet invordering, het Uitvoeringsbesluit invorderingswet en de Uitvoeringsregeling invorderingswet zijn opgenomen in de gangbare (belasting)wettekstenbundels. De in de praktijk zeer belangrijke Leidraad invordering is te omvangrijk om in een uitgave als deze op te nemen. De belangrijkste regelingen waarin internationale invorderingsbijstand is voorzien zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van onderdeel I, maar met name de invorderingsbepalingen in individuele belastingverdragen zijn – op één voorbeeldbepaling na – niet opgenomen.
red.P.J.Wattel e.a. (20021044)         augustus 2001       ca. 250 pag.geb.     ca. €  88,49    ca. f  195,-

Kernboekje Vastgoed – Editie 2001
Aan de orde komen de vennootschapsbelasting, de inkomstenbelasting, de omzetbelasting en de overdrachtsbelasting voorzover relevant voor onroerend goed, met speciale aandacht voor :
waardering van onroerende zaken, milieuvoorzieningen, afschrijving,winstrealisatie bij oplevering van bouwprojecten, winstrealisatie bij een PPS, BTW over onroerende zaken, overdrachtsbelasting, samenloop omzet- en overdrachtsbelasting, verloop BTW en overdrachtsbelasting binnen een PPS, privé beleggen in onroerende zaken. Er wordt gebruik gemaakt van vele praktijkvoorbeelden.
W.J.A.Ambergen  (60028511)          september 2001      ca. 150 pag.           ca  €  25,41      ca. f  56,-

Kluwer Tabellenboek –  Editie 2001 

Bevat uitgewerkte tabellen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het belastbaar inkomen uit werk en woning (box I) in 2001. De inleidende paragraaf geeft een toelichting op de heffing van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen; ingegaan wordt op de structuur, opbouw en werking van de gecombineerde heffing van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen in 2001. De twee tabellen betreffen een uitgewerkte tabel (Tabel I) voor belasting- en volledig premieplichtigen die in en gedurende het kalenderjaar 2001 of jonger zijn dan 65 jaar, of ouder dan 65 jaar zijn. Tabel I bevat zowel de component inkomstenbelasting, de component premie volksverzekeringen als de totale gecombineerde heffing, voor diverse inkomenshoogten van het belastbaar inkomen uit werk en woning (box I). Tabel II is een nadere uitwerking van Tabel I. Voor dezelfde inkomenshoogten van het belastbaar inkomen uit werk en woning als Tabel I, wordt naast de component inkomstenbelasting, een uitsplitsing gegeven van de component premie volkszekeringen in de haar samenstellende delen. Met Tabel II kunnen alle situaties worden afgedekt die niet door Tabel I worden benaderd. Beide tabellen zijn voorzien van een toelichting en toepassingsvoorbeelden.
(20024019)        augustus 2001                    ca. 240 pag.                            ca. €  36,08     ca. f  79,50

Levensverzekering en en Pensioenen  (Wegwijzers Financiële Planning, nr. 1)
Gaat op heldere wijze in op de voor de particulier en ondernemer van belang zijnde hoofdlijnen op het gebied van levensverzekeringen en pensioenen en behandelt de fiscale en financiële aspecten.
Het blijkt in de praktijk dat met behulp van deze producten veel problemen op het gebied van inkomensplanning kunnen worden opgelost. Door het heldere taalgebruik en doordat er een groot aantal voorbeelden is opgenomen, is het boek zeer toegankelijk.
C.Weber e.a.  (20024167)     3e dr.  augustus 2001           ca. 200 pag.      ca. €  26,32         ca. f  58,-

Lijfrentepremie- aftrek   ( FED Brochure )
Naast het historisch perspectief wordt het Belastingplan 21-ste eeuw behandeld. Uitgebreid wordt aandacht besteed aan tranche-systeem toegestane contractpartners en aan officiële vragen en antwoorden van het Ministerie van Financiën. In een 15-tal hoofdstukken komen de verschillende aspecten van lijfrentepremie-aftrek aan de orde. Een greep uit de inhoud: * het begrip lijfrente *verzekeringsvorm en polis * aftrek van de premie * hoogte van de premie-aftrek * financiering van lijfrentepremies * premiespaarregeling, spaarloonregeling en lijfrente * emigratie.
Tot slot zijn alle relevante besluiten van het Ministerie van Financiën, waarnaar in het boek steeds wordt verwezen, opgenomen waardoor de toegankelijkheid van de uitgave aanzienlijk is vergroot.
G.J.B.Dietvorst  (60028481)   2e dr.  augustus  2001      ca. 252 pag.          ca. €  40,84       ca. f  90,-

Pensioen en Fiscus ( Financial Planning  Reeks  Nr. 18)

Aan de hand van vele voorbeelden wordt de fiscaliteit rond pensioenen uitgelegd. Daarnaast is er speciale aandacht voor het beschikbare premiestelsel,de PSW en de betreffende sociale verzekering.
F.J.M.Krikhaar e.a.   (31221198)    augustus  2001            201   pag.               €  20,19         f  44,50

Sparen en Beleggen ( Financial Planning Nr. 19 )
Beleggen is niet zonder risico’s. Het risico dat de belegger kan lopen, is afhankelijk van zijn persoonlijke financiële omstandigheden en wensen. De wijze van beleggen moet daarom op die omstandigheden zijn afgestemd. Wie serieus overweegt zich op kleine of op grote schaal te gaan bezighouden met beleggen, moet goed geïnformeerd zijn. Dit boek laat zien hoe men op verantwoorde wijze met zijn spaargeld kan omgaan.
E.P.J. Wasch   (31221171)    september 2001            ca. 80 pag.        ca. €  20,19              ca. f 44,50

Stichting & Fiscus ( Belastingwijzers  Nr. 13 )
De fiscale en financiële zaken waarmee bestuurders en adviseurs van stichtingen geconfronteerd worden, staan centraal. De stichtingsvorm staat als rechtsvorm sterk in de belangstelling en dit boek geeft een overzicht van en antwoord op veel voorkomende vragen, zoals bestuurders-aansprakelijkheid, belastingen, subsidies en commerciële stichtingen.
B. Wessels, C.A. Schwarz (20024132)  5e dr. sept. 2001    ca. 150 pag.     ca. € 20,42         ca. f  45,-

Tarievenboek Tabellen – Editie 2001
Band drie Tarievenboek, alle nieuw tarieven inkomstenbelasting en inkomstenbelasting en de tarieven loonbelasting in 1 handige band. Geen aanvullingen meer gedurende het jaar, maar slechts eenmaal per jaar een ge-update versie. Als handig hulpmiddel is een diskette bijgesloten.
(20024213)                       augustus 2001                      694 pag.               ca. €  47,42      ca. f  104,50

Toekomstvoorziening & Fiscus ( Belastingwijzers  Nr. 16 )

De auteur behandelt de fiscale gevolgen van de verschillende vormen van de oudedagsvoorziening, als lijfrente, levensverzekering en pensioen. Een duidelijke wegwijzer voor de financiële en fiscale gevolgen van lijfrentepolissen, koopsommen, periodieke uitkeringen etc..
G.J.B. Dietvorst e.a  (20021257)            3e dr.  aug. 2001   ca. 150 pag.        ca. €  20,42    ca. f  45,-

De Topadviseur in de Financiële Dienstverlening (Ondernemen in de fin.dienstverlening nr. 6)
Zeven hoofdwetten van het adviseren. De financiële dienstverlener heeft over het algemeen voldoende financiële kennis en intellectuele bagage om het juiste advies af te geven aan zijn cliënt. Maar om werkelijk hoog te presteren op adviesgebied is meer nodig. Dit boek geeft concrete stappen en noemt kwaliteiten bij naam die de adviesvaardigheden van de financiële dienstverlener zeker succesvol zullen beïnvloeden.
R.E.v.Luijtelaar, J.R. Schrijver  ( 31221163)   aug. 2001       84 pag.             €  23,82       f  52,50

Vaste Inrichting ( FED Brochure )
Niet iedere activiteit hier te lande van een in het buitenland wonende ondernemer leidt tot belastbaarheid in Nederland. Omgekeerd zal niet iedere activiteit van een Nederlandse ondernemer in het buitenland tot belastbaarheid in het buitenland leiden. Pas als de ondernemingsactiviteiten naar aard en omvang een bepaalde drempel overschrijden volgt belastbaarheid of aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Soms is niet de fiscus die belang heeft bij de aanwezigheid van een vaste inrichting (namelijk als hij de winst die een buitenlandse onderneming behaalt op in Nederland verrichte werkzaamheden in de heffing wil betrekken), soms is het de (buitenlandse) belastingplichtige die het bestaan van een vaste inrichting tracht aannemelijk te maken (namelijk als hij een belastingvermindering wil hebben voor de in het buitenland behaalde winst). In de eerstgenoemde situatie wordt het begrip vaste inrichting beheerst door art. 49 Wet IB 1964, dat ingevolge art. 17 Wet Vpb 1969 ook geldt voor de vennootschapsbelasting. Als de buitenlandse onderneming in een verdragsland is gevestigd, moet niet alleen aan art. 49 Wet IB 1964 zijn voldaan, maar ook aan de omschrijving van het begrip vaste inrichting in het betreffende verdrag, wil Nederland kunnen heffen. In de situatie dat een binnenlandse belastingplichtige aftrek ter voorkoming van dubbele belasting claimt voor in het buitenland behaalde winst, moet er sprake zijn van een vaste inrichting in de zin van het betreffende verdrag of, indien er met dat buitenland geen verdrag bestaat, in de zin van art. 2-5 Bvdb 1989.
P.G.H.Albert ( 60027760)      2e dr.    september 2001     ca. 200 pag.         ca. €  29,54      ca. f  65,-

De Vestigingsplaatsfictie in de Dividend- en Vennootschapsbelasting ( art. 2 lid 4 Vpb.)
Serie Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 217
Ver. v.Belastingwetenschap  ( 20024205)    augustus 2001  ca. 120 pag.     ca. €  13,61       ca. f 30,-

Wegwijs in de Successiewet en de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer
Zojuist verschenen nieuwe bijgewerkte editie van dit praktische handboek. Uitvoerig wordt behandeld : successierecht, overdrachtsbelasting, schenkingsrecht, kapitaalbelasting, recht van overgang en formele bepalingen.  De civielrechtelijke begrippen worden in een praktische verklarende lijst duidelijk uitgelegd.
CC.J.M.Martens e.a.   (59030087)     6e dr. augustus 2001     548 pag. geb.       €  37,66           f  83,-

Winstdrainage  ( FED Brochure )
De per ultimo 1996 ingevoerde regels tot het tegengaan van uitholling van de belastinggrondslag beogen een dam op te werpen tegen het verlagen van de Nederlandse belastbare winst door middel van renteconstructies. Het gaat hierbij met name om binnen concernverband opgenomen leningen die verband houden met een winstuitkering, teruggaaf van gestort kapitaal of kapitaalstorting, of met het binnen concernverband verhangen van een deelneming. Ook wordt aandacht besteed aan de rentetemporiseringsregeling in de fiscale eenheid (winstdrainage bij overnameholdings).Deze brochure beoogt Hier wordt deze antimisbruikwetgeving in een theoretisch kader geplaatst en wordt wetgeving en parlementaire toelichting waar nodig van kritisch commentaar voorzien. Voor de Vpb praktijk een onmisbaar naslagwerk.
D.G.A.Meijer (60028376)          augustus 2001      ca. 150 pag.          ca. €  43,11                ca. f  95,-

Prijzen van boeken zijn inclusief 6% BTW. Eventuele verzendkosten worden apart berekend.

Elsevier Belastingalmanakke  &           Kluwer Belastinggidsen
Voor en na zijn de nieuwe edities van deze jaarlijkse uitgaven verschenen over I.B., Loonbelasting, Vennootschapsbelasting, BTW, Invordering etc. al dan niet op diskette of CD-ROM.
Hetzelfde geldt voor de diverse Memo’s van Kluwer. Al deze uitgaven behoren tot onze standaardvoorraad.
Boekhandel Wilbro wil graag uw abonnementen op deze uitgaven verzorgen.Anti-ontgaansbepalingen inzake de verbreking van een fiscale eenheid ( Fiscale Monografie )
Uitvoerige kritische verhandeling over dit belangrijke onderwerp in de vennootschapsbelasting.
auteur: R.J.de Vries                        mei 2001                                       355 pag.                                        f  120,-Artiest en fiscus  ( Belastingwijzers nr. 31 )
De beroepsgroep van artiesten trekt steeds meer de aandacht van de fiscus met de nodige gevolgen daarvan. Het geheel van regels is voor de meeste nu zeer ondoorzichtig geworden wat vraagt om goede adviezen. Dit boek biedt inzicht voor hen zelf en hun adviseurs, managers en administrateurs.
auteurs:P.L.M.Kamphuis e.a.        6e dr.   mei 2001                           ca. 200 pag.                                ca. f  45,-Belastingen
Nieuwe editie van dit handboek dat met Hofstra als een van de pijlers van de fiscale literatuur gezien wordt.
auteurs: A.J.van Soest, J.C.K.W.Bartel e.a.     21e dr.  augustus 2001       ca. 700 pag. geb.              ca. f  165,-

BV  ! ?  Waarom, wanneer  ( Belastingwijzers  nr. 3)
Eindelijk is verschenen de lang verwachte nieuwe editie van dit onmisbare werk voor elke adviseur.
auteur: E.Wasch          11e dr.       2001                                              159 pag.                                           f  45,-

Compendium van de Vennootschapsbelasting
Nieuwe editie van deze zeer complete integrale behandeling van alle aspecten van de Vpb.
auteurs: P.v.d.Wal, E.J.W.Heithuis    5e dr.   juni 2001                          ca. 232 pag.                            ca. f  75,-

Compendium van het Ondernemingsrecht
Nieuwe editie van dit handboek met veel aandacht voor internationale ontwikkelingen, corporate governance en aan het voorontwerp van de wet betreffende het internationale goederenrecht. Ontwikkelingen in andere landen, die van invloed op het Nederlandse recht kunnen zijn worden uitvoerig besproken.
auteurs: W.J.Slagter, L.Timmerman           8e dr   juni 2001                      ca. 600 pag.                       ca. f 115,-

De Derde Pijler
Vragen en antwoorden over kapitaal – en lijfrenteverzekeringen.Dit boek is de opvolger van het in 1992 verschenen ” de Brede Herwaardering in 170 praktijkvragen” van de Rabobank. Alle regimes, ook van vóór 1992 komen aan de orde. Meer aandacht is besteed aan de internationale aspecten.
auteurs: G.Dietvorst e.a.                    4e dr.   2001                                268 pag.                                      f  60,50

Echtscheiding & Fiscus  ( Belastingwijzers nr. 26)
Zowel de privaatrechtelijke als fiscale gevolgen van echtscheiding komen aan de orde, geheel geactualiseerd.
auteurs: S.G.M.Groothuis, C.G.J. Korteland     2e dr.   juni 2001          ca. 200 pag.                            ca. f  45,-

Emigratie en liquidatie van Vpb lichamen ( FED Brochures )
Uitvoerige civielrechtelijke en fiscale behandeling van de gevolgen van de beëindiging van de ondernemingsactiviteiten.
auteur: J.W.Bellingwout                             juni 2001                                ca. 100 pag.                         ca. f  65,-

Erven en Estate Planning vanaf 2001 (Maastrichtse Fiscale Symposia Nr.10)
Uitgewerkte teksten van de voordrachten van 3 November 2000 over de modernisering van de successiewet, het nieuwe erfrecht en de erfrechtelijke aspecten van de Wet IB 2001.
auteurs: J.K.Moltmaker, F.W.J.M.Schols, I.J.F.A.van Vijfeijken   april  2001       72 pag.                       f  65,-

Erven, schenken en fiscus ( Belastingwijzers  nr. 2)
Nieuwe geactualiseerde editie van dit succesvolle boek.
auteur: J.P.Dierkens Schuttevaer       9e dr.  mei  2001                              ca. 150 pag.                         ca. f  45,-

de Financiële Planning van de DGA
Financieel fiscale handleiding voor de problematiek van de privé situatie van de DGA i.v.m. IB 2001
auteur: R.J.Meijer          4e dr.           mei 2001                                                    178 pag.                          f  58,-

Fiscus en Faillissement – INSOLAD Jaarboek 2000
Verslag van de laatste conferentie van INSOLAD, de Vereniging Insolventierecht Advocaten. Actuele fiscale aspecten bij de afwikkeling van faillissementen komen hier aan de orde.
red. J.B.Dijkema                             mei 2001                                                    ca. 100 pag.                 ca. f  45,-

Fockema Andrea’s Verwijzend en Verklarend Juridisch Woordenboek
Het bekende ” Rechtsgeleerd Handwoordenboek” verschijnt weer in een bijgewerkte nieuwe editie.
De actualisering betreft met name het Belastingplan 2001 , Wet BOB, Vreemdelingenwet etc..
red.: N.E.Algra, R.W.Gokkel       12e dr mei 2001                                     550  pag.  geb.                         f  70,-

de Herziene Deelnemingsvrijstelling  met name in internationale verhoudingen ( Fiscale Monografie )
Verhandeling over de problematiek van de deelnemingsvrijstelling betreffende buitenlandse deelnemingen.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de fiscale aspecten van de financiering van de buitenlandse dochteronderneming met kapitaal of met leningen.
auteur: J.A.G.v.d.Geld          2e   dr.        juni 2001                                        ca. 335 pag.                  ca. f  110,-

Huwelijksvoorwaarden en fiscus ( Belastingwijzers.  nr. 12)
Ook deze klassieker is nu geheel geactualiseerd.
auteurs: K.Kraan, J.Storm               4e dr. 2001                                               140 pag.                              f  45,-

Inleiding tot het Nederlands Belastingrecht ( Fiscale Hand- en Studieboeken nr.1)
Geheel bijgewerkte editie van een van de bijbels van het Nederlandse belastingrecht.
auteurs: H.J.Hofstra e.a.         8e dr.  mei 2001                                      ca. 450 pag. geb.                   ca. f  150,-

Internationale Onderdelen van de Belastingherziening 2001
Geordende selectie uit Vakstudie Nieuws BP 21-specials, delen 1-22 over internationaal en EG belastingrecht, per onderwerp bijeen gebracht. Een uitgave speciaal op verzoek van abonnees.
juni  2001                                             ca. 50 pag.                     ca. f  50,-

Juridisch Lexicon Nederlands-Engels/ Engels Nederlands op CD-ROM
Dit bekende lexicon is nu verschenen op CD-ROM waardoor de bruikbaarheid sterk is toegenomen.
Voor de internationale praktijk is dit een onmisbaar hulpmiddel. Naast de uitgebreide juridische terminologie bevat het woorden en begrippen uit EU-documenten en milieuregelgeving, vaste bestanddelen van besluiten, wetten en verdragen en vermelding van relevante internetsites. Het lexicon is geschikt voor alle Windows en Word versies vanaf Windows 95 en Word 6, en is rechtstreeks te raadplegen vanuit de tekstverwerker. De praktijkervaringen zijn lovend.
auteur: A.v.d.Endt                      2000                                                       prijs: ex. 19% BTW                f  325,-

Juridische splitsing ( Serie: Vademecum Ondernemingsrecht)
Per 1 februari 1998 zijn de civielrechtelijke en fiscale regels van kracht geworden betreffende de juridische splitsing als tegenhanger van de juridische fusie. Bij de behandeling van het fiscale deel wordt de situatie van  vóór en na januari 2001 onder ogen genomen.
auteurs: P.Kirpensteijn e.a.                             mei 2001                                280 pag. geb.                      f  100,-

Kernboekje BTW plus  2001
Beknopt handzaam actueel overzicht van alle regelingen betreffende de BTW, puntsgewijs uitgewerkt met verwijzingen naar resoluties en rechterlijke beslissingen. Voorzien van vele nuttige bijlage
april 2001              263 pag.                     f  60,-

Loonbelasting ( Fiscale Studieserie Nr.&)      8e dr.                  2001
Ingrijpend gewijzigde, geheel geactualiseerde nieuwe editie van dit praktijkboek. Ook de internationale aspecten van loonbelasting worden behandeld. Wetgeving, jurisprudentie en literatuur is geactualiseerd tot 1 Januari 2001.
auteurs: C.W.M.v.Ballegooijen e.a.                maart 2001                                326 pag.                           f  125,-

Naar waarde belast ( Belastingwijzers nr. 34 )
Praktische gevolgen van de wet Waardering Onroerende Zaken ( WOZ) voor overheid en burger.
auteurs: J.G.E.Gieskes e.a.                 2e dr.  mei 2001                                  ca. 150 pag.                     ca. f  45,-

de Nieuwe Aanmerkelijk Belang Regeling ( FED Actualiteiten nr. 30)
Uitvoerige en praktische handleiding bij de nieuwe regeling van 13 december 1996. Kritische kanttekeningen worden geplaatst bij toepassing van het progressieve tarief bij een aanmerkelijk belang in een fiscale beleggingsinstelling.
auteurs: F.v.Horzen, J.Ganzeveld             2e dr. juni 2001                             ca. 120 pag.                    ca. f  47,-

Omzetbelasting  ( Serie Fiscaal Commentaar)
Artikelsgewijs commentaar op de Wet op de Omzetbelasting, met telkens de relevante Europese bepalingen.
red. : M.E.van Hilten                              juni 2001                                      ca. 200 pag.                     ca.  f  95,-

Ondernemerszaken Wegwijzer  Editie 2001
Superieure vraagbaak voor elke ondernemer en zijn adviseur, opgebouwd rond de vijf hoofdthema’s: PERSONEEL, FINANCIEN, MANAGEMENT & ORGANISATIE, COMMERCIE en ICT. Uiterst belangrijk zijn de honderden modellen, schema’s en voorbeelden van modelbrieven, bezwaarschriften etc. Elke jaar verschijn een  geactualiseerde nieuwe editie van dit succesvolle handboek.
mei   2001                                                                        ca. 770 pag.              ca. f  225,-
Ondernemerszaken Wegwijzer CD-ROM
De honderden voorbeelden en modellen ook op CD-ROM verkrijgbaar. Nieuw toegevoegd zijn de managementmodellen. Deze nieuwe CD-ROM geeft u de laatste actuele stand van zaken op terreinen als arbeidsrecht, sociale zekerheid, belastingen en financieel verkeer.
mei  2001                                                                                                        ca.  f  129,-
Ondernemerszaken Adviseursgids
Handzame gids met een overzicht van zakelijke dienstverleners, actief op de markt voor ondernemers in het MKB.
juni 2001                                                                      ca. 300 pag.                   ca.f  65,-

Pensioenalert 2001
Juridische en fiscale informatie voor de pensioenadviseur op handzame wijze samengevat.
red.: H.P.Breuker (Achmea), E.M.F.Schols-van Oppen (SNS)  april 2001   200 pag.                            f  29,50

Pensioengids   Editie 2001
Het meest uitgebreide actuele professionele werk voor een ieder die moet adviseren over pensioenaspecten en aanverwante oudedagsvoorzieningen die nu sterk in de belangstelling staan.
red. G.J.B.Dietvorst, L.G.M.Stevens e.a.    april 2001                                  456 pag. geb.                      f  97,50

Personal Financial Planning ( Financial Planning Reeks )
Geheel up-to-date overzicht voor de persoonlijke financiële planning.Hoewel bestemd voor eigen gebruik heeft het boek een hoog niveau en is uitermate geschikt voor elke adviseur.
auteurs: M.Bouman e.a.                                  mei 2001                                    238 pag.                         f  44,50

Praktijkgids Artiest & Recht –  Editie 2001
Geheel geactualiseerd handboek voor de fiscale, juridische en sociale wettelijke verplichtingen voor de artiest, organisator, manager en adviseur.          mei 2001                              ca. 390 pag.                   ca. f  69,-

Salarisindex 2001
Jaarlijks verschijnend boekje in zakformaat met een volledig overzicht van alle loongerelateerde cijfers, data, voorschriften en faciliteiten. Duizenden gegevens zijn in meer dan 450 hoofdstukjes snel toegankelijk gemaakt. Een onmisbaar naslagwerkje voor fiscalisten, salarisadministrateurs, personeelsfuncionarissen, directieleden etc.
auteurs:A.J.Ouweneel, S.G.A.Laureau                                                          180 pag.                                f  41,-

Schadevergoeding en afkoopsom ( Fiscale Monografieën  nr. 13)
De aandacht is voornamelijk gericht op de fiscale aspecten van schadevergoeding uit personenschade, einde dienstbetrekking en onteigening. Maar ook andere vormen van schadevergoeding worden grondig besproken. Voorgesteld wordt een eenvoudige formule voor berekening van toekomstschade bij letsel. Van cruciaal belang zijn rekenrente en de belastingcomponent.
auteurs:J.Rensema, R.M.J.T.v.Dort         3e dr.  juni 2001                          ca. 170 pag.                     ca. f  120,-

Sport en fiscus ( Belastingwijzers nr. 35 )
Overzicht van de fiscale aspecten waar sporters, trainers, bestuurders en organisatoren van sportevenementen mee te maken hebben. Ook activiteiten in het buitenland worden behandeld.
auteurs: P.J.L.Asjes e.a.                2e dr.   mei 2001                                      ca. 150 pag.                     ca. f  45,-

de Totale Winst in de Vennootschapsbelasting ( FED Brochure)
Behandeling van alle facetten van het winstbegrip in de Vpb.
auteur: J.G.Verseput jr.      3e dr.          mei 2001                                          ca. 125 pag.                     ca. f  65,-

Uw BV en de bedrijfsopvolging  ( Belastingwijzers nr. 36 )
Fiscale handleiding voor het op de juiste manier regelen van de bedrijfsopvolging, een onderwerp dat de meeste ondernemers weinig boeit voor het zover is. Het is aan de adviseur hierop vooruit te lopen.
auteurs: L.J.A.Heijtel, S.A.Stevens      2e dr.   mei 2001                                ca. 155 pag.                   ca. f  45,-

Werkgever en inhoudingen ( Belastingwijzers nr. 25)
Praktische handleiding bij de ingewikkelde materie van berekening en inhouding van loonbelasting en premies.
auteur: P.Kavelaars             5e dr.        mei  2001                                           ca. 150 pag.                   ca.  f  45,-

Wetteksten Financiële Planning    Editie  2001
Specifieke selectie van wetteksten bestemd voor de belastingadviseur, accountant, verzekeringsdeskundige, account manager bij een bank en anderen die zich met financiële planning bezig houden.
red. S.R.A.van Eijck                                 mei  2001                                         1632 pag. geb.                  f  73,-

WOZ: Naar waarde belast ( Belastingwijzers nr. 34).
Praktische handleiding voor alle aspecten van Wet Waardering Onroerende Zaken ( WOZ)
auteurs: J.Gieskes, R.Kathmann               2e dr. mei 2001                                    108 pag.                         f  45,-