Leveringsvoorwaarden

Lees ook: bestelprocedure

1. Boekhandel Wilbro BV levert de volgende producten en diensten:
Levering van algemene boeken, wetenschappelijke boeken, studieboeken (nieuw),tijdschriften, vakliteratuur, cd-roms, kantoorartikelen en computersupplies.

2. Prijzen
a De verkoopprijs van een nieuw boek is de door de uitgever vastgestelde prijs.
b Voor een aantal boeken van niet reguliere uitgevers (b.v. stichtingen) stelt Boekhandel Wilbro BV zelf de verkoopprijs vast.

3. NNV-boeken
NNV-boeken zijn boeken die worden nageleverd, omdat deze nog moeten verschijnen of in herdruk zijn. Zodra de boeken weer leverbaar zijn, worden deze met spoed nagezonden.
Deze boeken worden op de afleverbon afzonderlijk vermeld en voor zover mogelijk al in de rekening verwerkt. Later gebleken prijsverschillen worden met u verrekend, meestal
zodra het bestelde pakket volledig is uitgeleverd.

4. Betalen
a De koper dient de boeken en materialen contant of bij uitzondering binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen door overschrijving op bankrekening 105492922 ten name van
Boekhandel Wilbro BV
b De kosten (gerechtelijk en buitengerechtelijk) die
Boekhandel Wilbro BVdoor niet-tijdige betaling heeft moeten maken, komen ten laste van de koper.
c De verkoper blijft eigenaar van geleverde koopboeken en leermiddelen tot de koper volledig heeft betaald. Als de koper in gebreke blijft met betaling, kan de verkoper
de geleverde goederen terugvorderen.
d Bij niet-tijdige betaling van het volledige bruto-rekeningbedrag is de koper aan Boekhandel Wilbro BV rente verschuldigd, berekend naar 1% per maand
over het niet-tijdig betaalde bedrag.

5. Reactietermijn
Controleer direct na ontvangst de inhoud van uw pakket. U dient binnen veertien dagen na ontvangst te reageren als het pakket niet compleet is(uitgezonderd de NNV-titels).
Na veertien dagen wordt uw reactie niet meer in behandeling genomen. Boekhandel Wilbro BV bevestigt de ontvangst van uw reactie niet . Indien u beschadigde boeken in uw pakket constateert en
niet binnen veertien dagen na ontvangst van uw pakket reageert, zijn deze boeken door u geaccepteerd als onbeschadigd.

6. Annuleren en terugzenden
Als u algemene boeken (niet studieboeken of wetenschappelijkeboeken) besteld kunt u uw boeken binnen 7 dagen terug sturen, uw krijgt dan binnen twee weken uw geld terug gestort op uw bankrekening. Let op ! de boeken mogen niet gelezen zijn en moeten in nieuwstaat bij ons aangeleverd worden, als de boeken toch beschadigd blijken te zijn dan worden de boeken op uw kosten geretourneerd en wordt er geen geld terug betaald.
Studieboeken en wetenschappelijke boeken:
Annulering van een bestelling en terugzenden van een besteld en correct geleverd boekenpakket is niet mogelijk, ook niet wegens verandering van studie of om andere redenen.
Hierop bestaan de volgende twee uitzonderingen:
6.1 Geleverde boeken zijn exemplaren die niet overeenkomstig de bestellingen zijn geleverd (incompleet, misdruk of foutieve druk);
6.2 Klant heeft gefundeerde redenen om te annuleren en verzoekt Boekhandel Wilbro BV om een regeling.

Ad 6.1
Indien boeken incorrect geleverd zijn kunnen deze via PTT Post teruggestuurd worden met inachtneming van de volgende punten:
6.1.1 Terugzending kan alleen, mits in dezelfde staat als bij aflevering, tot veertien dagen na afleverdatum en alleen via PTT Post.
6.1.2 Retourzendingen en reclames worden alleen in behandeling genomen als zijn bijgevoegd:
– afleverbon of factuur waarmee de boeken zijn geleverd;
– de reden van terugzending en de juiste titels van de boeken die u wenst te ontvangen.
Ad 6.2
Bij annulering van een bestelling en terugzenden van een besteld en correct geleverd boekenpakket hanteert Boekhandel Wilbro BV de volgende vier regels :
6.2.1 Als Boekhandel Wilbro BV toch op verzoek een regeling aanbiedt, moeten de gemaakte verzend- en verwerkingskosten worden vergoed alsmede
20% van het factuurbedrag (exclusief verzendkosten).
6.2.2 Terugzending moet gebeuren via PTT Post. Retourzendingen en reclames worden alleen in behandeling genomen als zijn bijgevoegd:
– de afleverbon of de factuur waarmee de boeken zijn geleverd;
– begeleidende brief met de reden van terugzending.
6.2.3 Terugzending kan alleen (mits in dezelfde staat als bij aflevering) tot veertien dagen na afleverdatum. Is uw boekenpakket geleverd nĂ  1 juli, dan kunt u tot uiterlijk
15 september terugzenden. Voor ongefrankeerde zendingen via een andere vervoerder dan PTT Post, wordt het bedrag in rekening gebracht dat de vervoerder aan
Boekhandel Wilbro BV heeft berekend. Na het verstrijken van deze retourtermijn worden zendingen verwerkt als vervroegd ontvangen.
6.2.4 Bij retourzending van een geleverd nieuw boek dat duidelijk gebruikt of beschadigd is, wordt onder alle omstandigheden niet tot terugbetaling overgegaan.

7. Overmacht
Indien door overmacht Boekhandel Wilbro BV redelijkerwijs niet aan haar verplichting kan voldoen, zal de uitvoering van de overeenkomst worden uitgesteld.

8. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
Boekhandel Wilbro BV behoudt zich het recht voor bovengenoemde voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

9. Wettig gedeponeerd
Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn wettig gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Venlo onder nummer 12017574